Ekopulloyhdistys ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste 

1.11.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Ekopulloyhdistys ry / PL 119, 00241 Helsinki

 

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Minna Arala, p. 09 8689 8663, [email protected]

 

3. Rekisterin nimi

Ekopulloyhdistys ry:n jäsenrekisteri

 

4. Rekisterin käsittelyntarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu Ekopulloyhdistys ry:n (jäljempänä Ekopullo) oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

  • ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa, jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito sekä jäsenmaksujen hallinta,
  • tilaisuuksien järjestäminen,
  • toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot ja rekisteröityjen ryhmät 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen yritys- ja yhteisöjäsenien yhteyshenkilöistä sekä jäsenistä:

  • Nimi
  • Yritys, yhteisö
  • Tehtävänimike
  • Yhteystiedot; puhelinnumero, sähköpostiosoite, postisoite
  • Tiedot osallistumisesta tilaisuuksiin
  • Muut mahdolliset jäsenen tai yritys- ja yhteisöjäsenen yhteyshenkilön itsensä antamat tiedot

 

6. Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden aikana. Yhdistyksen jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Ekopullolle. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirtäminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Ekopullo ostaa kaikki hallintopalvelunsa (ml.tietohallintopalvelut) Suomen Palautuspakkaus Oy:ltä (jäljempänä Palpa). Palpa käyttää alihankkijoita palvelujen tuottamiseen. Henkilötietoja siirretään Palpalle ja Palpan alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen saamiseksi (esim. tietojen säilyttäminen Palpan alihankkijan hallinnoimalla palvelimella Palpan toimeksiannosta).

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaate ja säilytysaika

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään henkilölle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterin ylläpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta. Ekopullo varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se yhdistyksen toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista. Yritys- ja yhteisöjäsenen yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään vähintään jäsenyyden ajan.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

Muut oikeudet 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.